Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Wskaźniki

Wskaźniki

Na tej podstronie zamieszczamy najważniejsze wskaźniki dotyczące aktualnego systemu podatkowego, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków, wynagrodzenia za pracę, składek ubezpieczeniowych oraz innych gałęzi rynku prawno-finansowego.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę:

- w okresie pierwszego roku pracy osoby zatrudnionej po raz pierwszy: 1344,00 zł

- dla pozostałych pracowników: 1680,00 zł

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce: 3895,31 zł

 

Zasiłek chorobowy:

- podstawa minimalna w okresie pierwszego roku pracy osoby zatrudnionej po raz pierwszy: 1159,74 zł

- podstawa minimalna dla pozostałych pracowników: 1449,67 zł

 

Minimalna wysokość rent i emerytur:

- emerytura: 844,45 zł

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 648,13 zł

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna: 844,45 zł

- renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 777,76 zł

- renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna wypadkowa: 1013,34 zł

 

Dodatki do rent i emerytur:

- dodatek pielęgnacyjny: 206,76 zł

- dodatek kombatancki: 206,76 zł

- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego: 310,14 zł

- dodatek kompensacyjny: 31,01 zł

- dodatek dla sieroty zupełnej: 388,62 zł

- dodatek za tajne nauczanie: 206,76 zł

 

Renta socjalna:

- od 1 marca 2014 r.: 709,34 zł

 

Wysokość składek ZUS w 2014 roku:

Miesiąc Pracownik Pracodawca
Emerytalna Rentowa Chorobowa Zdrowotna Emerytalna Rentowa Wypadkowa FP FGŚP
1 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
2 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
3 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
4 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
5 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
6 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
7 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
8 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
9 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
10 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
11 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %
12 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 %

 

Wysokość składek na fundusze pozaubezpieczeniowe (2013 r.):

- Fundusz Pracy: 2,45%

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10%

- Fundusz Emerytur Pomostowych: 1,50%

 

Wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne (od 2007 r.): 9,00%

 

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne: 360,54 zł (podstawa wymiaru: 4005,97 zł, stawka 9%)

 

Podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2014 r.:

- na ubezpieczenia społeczne: 2247,60 zł (obniżona dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: 504,00 zł)

- na ubezpieczenie zdrowotne: 3004,48 zł

 

Stawki i progi podatkowe:

- próg 1: stawka 18%, kwota 556.02 zł

- próg 2: stawka 32%, kwota 14839.02 zł

 

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 091,00 zł

 

Odsetki ustawowe: 13,00 % (od 15.12.2008 r.)

 

Miesięczna stawka zasiłku rodzinnego:

- na dziecko do ukończenia 5 lat: 77,00 zł: 77,00 zł

- na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia: 106,00 zł

- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 115,00 zł

 

Wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do przyznania zasiłku rodzinnego:

- ograniczenie podstawowe: 539,00 zł

- ograniczenie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności: 623,00 zł

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych:

- zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł

- świadczenie pielęgnacyjne: 520,00 zł

 

Zasiłek dla bezrobotnych:

- podstawowy (osoby posiadające co najmniej 5-letni okres uprawniający do zasiłku): 831,10 zł przez 3 pierwsze miesiące, 652,60 zł przez kolejne

- obniżony – 80 % podstawy (osoby posiadające okres uprawniający do zasiłku krótszy niż 5 lat): 664,90 zł przez 3 pierwsze miesiące, 522,10 zł przez kolejne

- podwyższony – 120% podstawy (osoby posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku ): 997,40 zł przez 3 pierwsze miesiące, 783,20 zł przez kolejne

 

Zasiłek pogrzebowy: 4 000,00 zł (od 01.03.2011 r.)