Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Testament notarialny – wszystkie formalności krok po kroku

Testament notarialny – wszystkie formalności krok po kroku

Testament notarialny – wszystkie formalności krok po kroku

Testamenty dzielą się na zwykłe i szczególne. Do pierwszej grupy należy testament notarialny, będący ponadto dokumentem urzędowym. Taki rodzaj oświadczenia daje testatorowi pewność, że jego ostatnia wola rzeczywiście zostanie spełniona. Jak sporządzić taki dokument?

Testament notarialny – podstawy

Testament notarialny może być sporządzony przez osobę o zdolności testowania w dowolnie wybranym momencie i obowiązuje niezależnie do upływu czasu między jego sporządzeniem i otwarciem. Uznaje się go za formę najbezpieczniejszą dla potencjalnych spadkodawców, ponieważ obwarowano go szeregiem surowych wymagań formalnych, które mają potwierdzić ważność decyzji podjętych w sprawie podziału majątku. Sprawdź poniżej, jakie kryteria powinien spełniać taki dokument, i poznaj formalności z nim związane.

 

Spisanie testamentu z udziałem notariusza

Testament notarialny, jak sama nazwa wskazuje, jest sporządzany w kancelarii notarialnej (w uzasadnionych przypadkach również poza nią) przez notariusza w obecności spadkodawcy oraz przy zachowaniu odpowiednich procedur. Przede wszystkim notariusz musi potwierdzić tożsamość testatora i zweryfikować jego zdolność testowania. Następne utworzony akt notarialny powinien zostać odczytany osobom, które biorą udział w jego spisaniu, i podpisany w obecności notariusza – czyli osoby poświadczającej zgodność zapisów testamentu z prawem. Testatorowi muszą być też udzielone wyjaśnienia odnośnie dokonywanej czynności notarialnej.

 

Dane niezbędne do sporządzenia testamentu notarialnego

Notariusz, aby sporządzić testament w formie dokumentu urzędowego, potrzebuje danych testatora (spadkodawcy): jego imienia, nazwiska, imion rodziców, informacji na temat stanu cywilnego, adresu zamieszkania. Niezbędny okaże się też numer PESEL, a także seria i numer dokumentu tożsamości. Testator musi podać notariuszowi również dane spadkobiercy lub spadkobierców – imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub datę urodzenia, a w przypadku osoby prawnej pełną nazwę, numery rejestru, REGON i adres siedziby. Jeśli spadkodawca chce zawrzeć zapis windykacyjny w swoim testamencie, musi określić jego przedmiot.

 

Przekazanie wypisu aktu notarialnego

Testamentowi notarialnemu towarzyszy ustawowa konieczność przechowywania oryginału w kancelarii notarialnej przez 10 lat. Po upływie tego czasu akt zostaje przekazany do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Dzięki temu rozwiązaniu testator zyskuje pewność, że sporządzony dokument nie zginie i się nie zniszczy. Warto wiedzieć, że spadkodawca otrzymuje wyłącznie wypis aktu notarialnego obejmującego testament notarialny. Taki dokument ma jednak moc prawną oryginału.

 

Ze względu na trudność obalenia testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego oraz znacznie ograniczoną możliwość jego sfałszowania, ukrycia albo zniszczenia, dokument ten najlepiej zabezpiecza realizację woli spadkodawcy. Ponadto zaletą takiej formy testowania jest szansa skonsultowania ze specjalistą zgodności postanowień z obowiązującym prawem i wyjaśnienia kwestii problematycznych czy wzbudzających wątpliwości.