Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo administracyjne  »  Odbiór depozytu a zgoda na przetwarzanie danych

Odbiór depozytu a zgoda na przetwarzanie danych

Odbiór depozytu a zgoda na przetwarzanie danych

Obowiązkiem Domu Pomocy Społecznej jest przygotowanie depozytu po zmarłym pensjonariuszu. Sprawdź, jakie obowiązki ciążą w związku z tym na administratorze danych osobowych.

Zgoda jako podstawa przetwarzania danych w celach marketingowych

Wykonując operacje na danych osobowych, administrator danych osobowych powinien legitymować się choćby jedną z przesłanek przetwarzania danych oraz przestrzegać zasad przetwarzania danych przewidzianych w RODO. W przypadku podmiotów publicznych podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika pośrednio z przepisów prawa nakładających na nie określone zadania publiczne i przyznających określone kompetencje.

Wobec tego podstawami prawnymi przetwarzania danych, na które mogą powoływać się podmioty publiczce, są najczęściej przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) lub lit. e RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). W przypadku danych wrażliwych są to odpowiednio art. 9 ust. 1 lit. b i lit. g RODO.

Zgoda odbiorcy depozytu nie jest konieczna

Skoro zatem obowiązek podania danych osobowych przez osobę upoważnioną do odbioru depozytu jest niezbędny do realizacji wynikającego z przepisu prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo do wykonania zadania w interesie publicznym, wówczas nie jest wymagane uzyskiwanie zgody tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

Zgoda jako podstawa przetwarzania danych powinna być stosowana przez podmioty publiczne jedynie wtedy, gdy w danych okolicznościach nie ma możliwości powołania się na pozostałe przesłanki legalizujące przetwarzanie danych z art. 6 lub 9 RODO. 

Konieczne przekazanie klauzuli informacyjnej

Jednostka publiczna, jak każdy inny administrator danych, objęta jest obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO. Realizacja obowiązku informacyjnego nie jest jednak tożsama z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest bowiem jedną z podstaw dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Co do zasady dom pomocy społecznej powinien więc przekazać osobie uprawnionej do odbioru depozytu informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO. Forma spełnienia obowiązku informacyjnego jest dowolna, niemniej zgodnie z zasadą rozliczalności administrator danych powinien umieć wykazać, że wypełnił obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami RODO.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6, art. 9.

___
Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna z Portalu Ochrona Danych Osobowych