Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Upadłość konsumencka - jak walczyć o swoje prawa?

Upadłość konsumencka - jak walczyć o swoje prawa?

Upadłość konsumencka - jak walczyć o swoje prawa?

W nadzwyczajnych przypadkach prawo dopuszcza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Czym jest upadłość konsumencka? Na czym polega i co możemy dzięki niej zyskać? Oto kompletny poradnik na temat upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, inaczej nazywana także oddłużaniem, to usankcjonowane przez prawo upadłościowe umorzenie części lub całości zobowiązań osoby fizycznej wobec wierzycieli. Co istotne, mowa tu wyłącznie o osobach fizycznych, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej. Myli się jednak ten, kto myśli, że w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dług po prostu znika. Jak więc wygląda ten proces w praktyce?


Postępowanie sądowe

Pierwszym krokiem do pozbycia się zadłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. To sąd, po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą, zadecyduje, czy dłużnikowi przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości.

Dłużnik musi spełniać pewne warunki, by móc skorzystać z tej możliwości. Prawo upadłościowe jasno określa, że aby upadłość mogła zostać ogłoszona, zadłużenie nie może wynikać ze złej woli czy nieuczciwości dłużnika. Przesłankami do orzeczenia upadłości konsumenckiej mogą więc być zadłużenia wynikające z choroby, wypadku czy nagłej utraty pracy przez dłużnika - czyli wypadki losowe.

Należy pamiętać także o tym, że dłużnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku listę składników swego majątku. Mowa tu o nieruchomościach, działkach, pojazdach - czyli wszystkich elementach posiadających wymierną wartość i możliwych do zbycia.

Licytacja majątku

Jeśli sąd przychyli się do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kolejnym krokiem na drodze do oddłużenia jest licytacja majątku dłużnika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne są przeznaczane na spłatę wierzycieli. Dłużnik może uzyskać z kwoty sprzedaży swojej nieruchomości sumę konieczną mu do wynajęcia mieszkania na okres 24 miesięcy. Pozostała kwota jest rozdzielana pomiędzy dłużników.
 

Plan spłaty

Bywa jednak i tak, że kwoty uzyskane z licytacji nie wystarczają na pokrycie wszystkich długów. Wówczas sąd ustala plan spłaty pozostałej kwoty. Co istotne, sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe dłużnika, nie zaś wysokość brakującej kwoty zadłużenia. Dzięki temu dłużnik nigdy nie zostanie pozbawiony środków finansowych koniecznych mu do utrzymania siebie i rodziny.

 

Czy ogłoszenie upadłości jest więc dobrym wyjściem?

Tak, i to z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, na etapie postępowania dłużnik nigdy nie jest pozbawiony całości środków do życia. Może więc podjąć legalną pracę zarobkową i spłacać zadłużenie.

Upadłość konsumencka pozwala na całkowite oddłużenie. I choć majątek dłużnika przepada - to może on rozpocząć nowe życie, bez długów. Zyskuje w ten sposób nowe perspektywy, może na nowo włączyć się do życia społecznego i zawodowego. Kolejną zaletą jest zabezpieczenie spadkobierców przed odziedziczeniem zadłużenia w przypadku śmierci dłużnika. Upadłość konsumencka osób fizycznych to szansa na spłatę zadłużenia dla osób, które znalazły się w kłopotach finansowych, czasem ogromnych.