Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów

Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów

Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów

Pod naciskiem doraźnych konieczności zaciągamy niekiedy pożyczki w różnych instytucjach. Ale czasem bywa tak, że nie jesteśmy w stanie uregulować powstałego w ten sposób zobowiązania. Jednym z możliwych rozwiązań w tym przypadku jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka: czym jest?

Upadłość konsumencka definiowana jest jako redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Kryterium rozstrzygającym możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest więc wina za zaistniały stan rzeczy bądź jej brak. Upadłość konsumencka jako procedura sądowa została wprowadzona do polskiego prawa 31 marca 2009 roku; 31 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ułatwiająca dłużnikom składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zawarcie z wierzycielami satysfakcjonujących dla obu stron układów.


Jakie okoliczności uprawniają do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Najczęściej dłużnicy wskazują takie przyczyny niewypłacalności, jak utrata dotychczasowej pracy, poważna choroba uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie czy wypadek, wskutek którego doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ale po wprowadzeniu wspomnianej powyżej nowelizacji, rozszerzającej zakres przesłanek uprawniających do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sądy ustosunkowują się przychylnie do wniosków podających mniej istotne przyczyny niewypłacalności. Grunt, aby przed ogłoszeniem upadłości dłużnik nie łamał litery prawa, nie działał na szkodę swoich wierzycieli, a także nie dążył do umyślnego spowodowania upadłości konsumenckiej. Czynnikiem dyskwalifikującym możliwość ogłoszenia tej ostatniej jest również rażące niedbalstwo w sprawach finansowych.


Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

  • Dłużnik nie może swobodnie rozporządzać swoim mieniem, ponieważ cały jego majątek podlega kontroli ustanowionego przez sąd syndyka.

  • Dłużnik zobowiązany jest do wskazania i wydania syndykowi całego majątku oraz dotyczącej go dokumentacji, a także wszelkiego rodzaju rozliczeń oraz korespondencji.

  • Wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu wchodzi w skład „masy upadłości”, czyli majątku zawiadywanego przez syndyka.

  • Po przychylnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd i ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku dłużnika, a następnie przystępuje do jego sprzedaży, pozostawiając dłużnikowi jedynie artykuły pierwszej potrzeby.


Upadłość konsumencka jest krokiem ostatecznym, na który należy się zdecydować dopiero w sytuacji, gdy rzeczywiście nie mamy żadnej innej możliwości uregulowania swoich stosunków z wierzycielami. Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej oraz zagadnień pokrewnych znajdziesz tutaj: https://spiralazadluzenia.pl/.