Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Zmiany w ZUS 2017

Zmiany w ZUS 2017

Zmiany w ZUS 2017

Nowy Rok (2017) przynosi nowe stawki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do płacenia których zobowiązane są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz instytucje zatrudniające pracowników na umowę o pracę.

Nie są to dobre wieści dla pracodawców, zwłaszcza tych zawiadujących małymi firmami, gdyż w 2017 roku będą obowiązywać nowe, wyższe stawki. Podwyższenie stawek o 5% wynika z ustalonych na rok 2017 wyższych wynagrodzeń minimalnych i przeciętnych, od których odprowadzany jest ZUS.

Podwyżka stawek ZUS obejmuje zarówno nowe firmy, w których przypadku podstawą opodatkowania jest minimalne wynagrodzenie pracownika, wynoszące obecnie około 2000 złotych, jak i przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dłużej. W przypadku tych ostatnich podstawą do wyliczenia podatku jest wysokość przeciętnej pensji polskich pracowników, wynosząca obecnie 4263 zł.

 

Mały ZUS

Osoby rozpoczynające dopiero swoją przygodę z działalnością gospodarczą przez 24 miesiące od jej rozpoczęcia mogą płacić preferencyjny ZUS w wysokości 30% od podstawy minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli jego wysokość została ustalona na 2000 zł (w 2016 roku podstawa ta wynosiła 1850 zł), początkujący przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłacenia o 14,29 złotych więcej niż w 2016 roku, w sumie około 190,62 zł miesięcznie.

 

Duży ZUS

Firmy prowadzące swoją działalność dłużej niż 2 lata będą zobowiązane do opłacania tzw. dużego ZUS-u, którego podstawę stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Ponieważ w stosunku do 2016 roku wzrosło ono o 208 złotych, podstawa wynosi około 2500 złotych.

Poszczególne kwoty ubezpieczeń społecznych w takim przypadku wynoszą więc:

  • emerytalne: 499,28 złotych (wysokość składki 19,52%)
  • rentowe: 204,62 złote (wysokość składki 8%)
  • chorobowe: 62,67 złote (wysokość składki 2,45%)
  • wypadkowe: 46,04 złote (wysokość składki 1,80%)
  • Fundusz Pracy: 62,67 złotych (wysokość składki 2,45%).

O krótki komentarz w tej sprawie poprosiliśmy księgowych z biura rachunkowego InPlus:

Zmian jest dużo i niestety nie wszystkie są korzystne. W sumie więc składki ZUS dla przedsiębiorców w 2017 roku wyniosą o 42,71 złotych więcej niż w 2016. Ich miesięczna wysokość bez składki zdrowotnej wyniesie 875, 28 złotych. Tym samym koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę wyniesie ponad 2 400 złotych.

 

Terminy opłacania składek ZUS

Początkujący przedsiębiorcy muszą pamiętać o terminach wyznaczonych przez ZUS, w których należy opłacać składki ubezpieczeń społecznych:

  • jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – opłacają składki do 5 dnia następnego miesiąca;
  • osoby fizyczne, nie zatrudniające pracowników – opłacają składki do 10 dnia następnego miesiąca;
  • wszystkie inne podmioty gospodarcze – opłacają składki do 15 dnia następnego miesiąca.

 

Korzystne zmiany dla nowych pracowników

Ponadto zyskają sporo nowi pracownicy - w pierwszym roku swojego zatrudnienia otrzymają 100% wynagrodzenia, a nie jak dotychczas - 80%. Wprowadzone przepisy mają bowiem na uwadze przede wszystkim dobro pracownika, zgodnie z 18 artykułem Kodeksu Pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę obliczane jest z uwzględnieniem nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale też premii, dodatku stażowego i funkcyjnego, a także nagród i innych świadczeń. Nie są natomiast brane pod uwagę pieniądze przyznawane za pracę w godzinach nadliczbowych, za odprawę emerytalno-rentową oraz nagród jubileuszowych.

 

Zmiana wynagrodzenia zleceniobiorców

Od 01.01.2017 została wprowadzona minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniodawcy. W efekcie wysokość stawki godzinowej wykonywania zlecenia w 2017 r. została określona na 13 zł brutto.

 

Zmiany świadczeń przedemerytalnych

Wśród innych zmian istotnych dla pracodawców warto zwrócić również uwagę na zwiększenie liczby osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych. Ich grono zostało poszerzone o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi, po których śmierci wygasa prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. 

 

Obniżenie wieku emerytalnego

Kolejną zmianą społeczną wprowadzoną w 2017 roku jest obniżenie wieku emerytalnego, które wejdzie w życie 1 października 2017 roku. Dzięki niej kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. To najniższy ustalony wiek emerytalny w państwach Unii Europejskiej.

 

Zmiany w Kodeksie Pracy

Inne istotne dla pracodawców zmiany zostały wprowadzone w Kodeksie Pracy, w ramach tzw. pakietu „100 zmian dla firm”, który wszedł w życie 16 grudnia 2016 roku. Zgodnie z nim złagodzone zostały niektóre obowiązki ciążące na pracodawcach, szczególnie tych prowadzących małe firmy (liczące sobie do 50 pracowników). Podniesiono progi zatrudnienia dotyczące obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania i pracy – z 20 do 50 pracowników.

 

Świadectwa pracy

Pracodawcy będą także w inny sposób zobowiązani do wydawania świadectw pracy: jeśli zatrudnienie pracownika nie będzie kontynuowane – świadectwo należy wydać natychmiast za okres miniony w ciągu 7 dni od zakończenia umowy, jeśli natomiast zatrudnienie będzie kontynuowane – pracodawca wydaje świadectwo na wniosek pracownika. Poprzednie przepisy nakazywały wydanie świadectwa zawsze po upływie 24 miesięcy pracy, co niekiedy stwarzało niepotrzebne konflikty między pracodawcą a pracownikiem.

 

Współodpowiedzialność materialna pracowników

Wśród nowych przepisów Kodeksu Pracy znalazły się także ustalenia dotyczące współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Umowa taka musi mieć obecnie formę pisemną pod rygorem nieważności, a więc inaczej niż dotychczas, bez odnoszenia się do skutków niedochowania umowy. 

 

Wydłużone terminy odwołania do sądu pracy

Według pakietu pracownik ma wydłużony czas odwołania się do sądu pracy w przypadku wypowiedzenia pracy, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę. Dzięki temu obowiązujące do tej pory przepisy zostały w tej kwestii ujednolicone.

Pakiet „100 zmian dla firm” jest kolejnym elementem realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma ułatwiać działanie pracodawców na polskim rynku oraz być zachętą do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.