Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Spory o domeny internetowe - istotne porady

Spory o domeny internetowe - istotne porady

Spory o domeny internetowe - istotne porady

Ochrona domeny internetowej w naszym kraju nieco utrudniona. Polskie prawodawstwo nie przewiduje możliwości zastrzeżenia domeny na wyłączność, rejestracją rządzi zasada: "kto pierwszy, ten lepszy". Na szczęście są przepisy, do których w razie potrzeby możemy się odwołać.

Szukając należytej ochrony swoich interesów w przypadku sporu o domenę, możesz powołać się na:

  • prawo do firmy (z Kodeksu cywilnego),

  • prawo do znaku towarowego (prawo własności przemysłowej),

  • Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (definiującą czyn nieuczciwej konkurencji).

 

Prawo do Firmy

Prawo do firmy uregulowane jest w art. 43.2 – 43.10 Kodeksu Cywilnego. Firmę można zdefiniować jako słowne oznaczenie przedsiębiorcy. Jeżeli uznamy, że utrzymanie lub rejestracja domeny z wykorzystaniem oznaczenia przedsiębiorcy narusza prawo do firmy, możemy się powołać na art. 43.10 Kodeksu Cywilnego.

 

Prawo znaku towarowego (własności przemysłowej)

Jeżeli znak towarowy jest zarejestrowany przez przedsiębiorcę i zostanie użyty w domenie przez osobę trzecią, można jej wówczas wytoczyć proces na podstawie prawa własności przemysłowej. Trzeba zwrócić tutaj uwagę, że aby można było skutecznie powołać się na prawo własności przemysłowej, domena, która została wykorzystana przez osobę trzecią, powinna być używana w charakterze znaku towarowego. Oznacza to, że dana osoba prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą.


Czyn nieuczciwej konkurencji

Jest to możliwość o wiele bardziej uniwersalna w przypadku rozwiązywania sporów domenowych. Odwołuje się ona nie tylko do znaków towarowych, ale do wszelkich innych oznaczeń, które identyfikują przedsiębiorcę. Ten fakt sprawia, że nawet jeśli wykorzystanie domeny nie może zostać uznane za posługiwanie się nią w charakterze znaku towarowego, przedsiębiorca może nadal dochodzić swoich roszczeń. Największą zaletą w tym przypadku jest możliwość odwołania się do klauzuli generalnej, definiującej czyn nieuczciwej konkurencji art. 3 ustawy: "Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta".

 

Spór o domenę na drodze sądowej

Spory o domenę internetową mogą być poddane do rozstrzygnięcia sądu powszechnego lub sądu polubownego. W obu przypadkach spór zostanie rozstrzygnięty na podstawie obowiązującego prawa. (Sprawdź, co w przypadku sporów o domenę radzi dobry prawnik z Katowic. Możesz skontaktować się z tym prawnikiem klikając tutaj i wypełniając formularz kontaktowy).

Postępowanie przeprowadzane przed Sądem polubownym przy PIIT jest stosunkowo szybsze i mniej sformalizowane niż postępowanie przed Sądem powszechnym. Dokładniej mówiąc, jest to postępowanie elektroniczne, a rozprawa odbywa się w wyjątkowych sytuacjach. Sąd Polubowny pozwala na dochodzenie roszczeń po stwierdzeniu naruszenia przez pozwanego praw powoda. Nie można dochodzić roszczeń mających na celu odszkodowania majątkowe. Sąd Powszechny takich ograniczeń nie posiada.

W ramach sporu o domenę nie można skutecznie wnosić o "przeniesienie domeny"; co najwyżej o jednoznaczne stwierdzenie, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny naruszył prawa powoda. Jeżeli sprawę wygra powód, NASK rozwiązuje umowę z pozwanym abonentem, a co za tym idzie - umożliwia powodowi zawarcie umowy o rejestrację spornej domeny.