Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Problem nieuczciwej konkurencji. Jak z nią walczyć?

Problem nieuczciwej konkurencji. Jak z nią walczyć?

Problem nieuczciwej konkurencji. Jak z nią walczyć?

Nie ma wolnego rynku bez konkurencji. Na co dzień przedsiębiorstwa oferujące podobne usługi prześcigają się w kreowaniu lepszych ofert i zdobywaniu nowych klientów. Każdy, kto zakłada firmę, musi liczyć się z tym, że konkurencja będzie miała wpływ na jego biznes.

Istnienie konkurencji ma bardzo pozytywny wpływ na rynek i poszczególnych przedsiębiorców. Klientom daje możliwość wyboru, a firmy zmusza do dbania o najwyższą jakość swoich towarów i usług. Aby wszystko działało jak należy, przedsiębiorcy muszą jednak być uczciwi względem siebie i nie uciekać się do podstępnych chwytów. Kwestia ta została oczywiście uregulowana prawnie i zawiera się w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z ustawy tej możemy dowiedzieć się, że za przejaw nieuczciwej konkurencji uznajemy między innymi:

- oznaczanie przedsiębiorstwa w taki sposób, że może ono wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości, przykładowo poprzez używanie logo, nazwy, symbolu czy innego znaku charakterystycznego, przynależnego i używanego dotychczas przez inne przedsiębiorstwo,

- opatrywanie towarów lub usług fałszywym oznaczeniem geograficznym,

- takie oznaczanie towarów lub jego brak, które wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia towaru, jego składu, jakości, możliwości naprawy czy bezpieczeństwa użytkowania,

- wykorzystanie informacji stanowiących poufne dane przedsiębiorstwa,

- nakłanianie klientów przedsiębiorstwa do rozwiązania z nim umowy lub niewywiązania się z umowy,

- naśladowanie produktu w taki sposób, że może to wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości,

- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących przedsiębiorstwa i jego towarów lub usług, na przykład rozpowszechnianie nierzetelnych wyników badań tudzież nieprawdziwych informacji o kwalifikacjach pracowników,

- utrudnianie przedsiębiorstwom dostępu do rynku,

- reklamę naruszającą dobre obyczaje lub godność człowieka,

- reklamę wykorzystującą łatwowierność dzieci lub odwołującą się do lęków,

- przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczne,

- utrudnianie małym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów w obiektach wielkopowierzchniowych w cenie naliczonej bez uwzględnienia marży.

Z ustawy dowiemy się też, jak przepisy te mają się do okoliczności takich jak posezonowa wyprzedaż czy sprzedaż towarów z kończącym się terminem przydatności do spożycia. Określa ona również przypadki, które nie mogą być kwalifikowane jako nieuczciwa konkurencja.

Najogólniej rzecz ujmując, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające tym samym interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Co zrobić w sytuacji, gdy padliśmy ofiarą nieuczciwej konkurencji?

Wówczas mamy możliwość dochodzić swoich praw w sądzie cywilnym, przede wszystkim poprzez wystąpienie z roszczeniem zaniechania krzywdzących nas działań. Sąd po pozytywnym rozpatrzeniu naszej sprawy może nakazać nie tylko takie zaniechanie, ale też usunięcie skutków spowodowanych bezprawnym działaniem konkurencji. Poza tym możemy żądać od nieuczciwego przedsiębiorcy złożenia adekwatnego oświadczenia w środkach masowego przekazu, podzielenia się przychodami uzyskanymi naszym kosztem czy też wpłaty określonej sumy na cel społeczny. Sąd może również nakazać zniszczenie towarów będących przedmiotem nieuczciwej konkurencji lub zdecydować o wypłacie odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego.