Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo karne  »  Co grozi za cyberprzemoc?

Co grozi za cyberprzemoc?

Co grozi za cyberprzemoc?

Cyberprzemoc jest zjawiskiem coraz częstszym. Dane statystyczne wskazują, że ponad połowa polskich internautów przynajmniej raz padła jej ofiarą. Zwłaszcza młodzież jest grupą wiekową szczególnie narażoną na akty cyberprzemocy.

Czym jest cyberprzemoc?

Mianem cyberprzemocy określa się przemoc z użyciem nowych technologii. Przybiera ona różne formy: począwszy od ubliżania komuś, zastraszania go czy poniżania, poprzez notoryczne napastowanie, podszywanie się pod inną osobę, a skończywszy na robieniu kompromitujących zdjęć czy nagrywaniu takich filmów z udziałem ofiary. Nie każdy akt cyberprzemocy ma tę samą rangę. To, co dla jednego internauty będzie jedynie godną ubolewania formą ekspresji anonimowego frustrata, innemu użytkownikowi sieci może wydać się poważnym wykroczeniem. Zdarza się wprawdzie, że bagatelizowanie wrogich sygnałów ze strony agresora pogarsza tylko sprawę i naraża ofiarę na różne nieprzyjemności. Ale zawiadamianie specjalnych organów powołanych do walki z cyberprzemocą z powodu mało znaczących urągań jakiegoś bezimiennego hejtera jest sięganiem po ciężką artylerię, aby zgładzić... owada. Granica między trywialnym hejterstwem a cyberprzemocą jest płynna, zależna w dużej mierze od wrażliwości konkretnego internauty, który spotyka się ze słowną napaścią.

 

 

Grzywna czy więzienie?

Sprawcami cyberprzemocy bardzo często są ludzie młodzi, nieświadomi konsekwencji prawnych tego typu zachowań. Dlatego bardzo ważne jest, aby informować młodzież nie tylko o możliwych skutkach stosowania wobec kogoś cyberprzemocy, ale również uświadamiać ją, czym cyberprzemoc w ogóle jest. To, co wiele osób skłonna jest uznać za niewinny żart czy psotę, może się okazać podstawą oskarżenia o cyberprzemoc. Poniżej przytaczamy szereg pochodzących z Kodeksu karnego regulacji prawnych, którym podlegają akty cyberprzemocy:

 

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

 

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Cyberprzemoc jest takim samym przestępstwem jak każde inne, mimo że specyfika kontaktów zapośredniczonych przez narzędzia elektroniczne nadaje jej pozór czynu niejako wirtualnego. Świadomość reperkusji prawnych będących następstwem stosowania cyberprzemocy jest jednym z warunków przeciwdziałania jej dynamicznej ekspansji, z którą mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat.