Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Zawieszenie działalności gospodarczej - aspekty prawne

Zawieszenie działalności gospodarczej - aspekty prawne

Zawieszenie działalności gospodarczej - aspekty prawne

Brak spodziewanych efektów, jakie przynieść miało prowadzenie firmy, sezonowość jej działań, choroba właściciela bądź wyjazd za granicę - to najczęstsze przyczyny zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie dotyczy wyłącznie firm jednoosobowych - pracownicy pozostający na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych zachowują pełnię swoich praw, w tym prawo do wynagrodzenia. Przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz zwolniony zostaje z obowiązku składania deklaracji VAT, jednak automatycznie zostaje również wyrejestrowany z ZUS. Nie musi płacić składek, jednak po upływie 30 dni od ostatniej wpłaty traci prawo do świadczeń zdrowotnych, zaś czas zawieszenia nie jest wliczany do lat pracy, uprawniających do otrzymania emerytury.

W przypadku spółek zawieszenie działalności skutkuje tylko przy solidarnym jego wykonaniu przez wszystkich udziałowców.

Samej czynności zawieszenia dokonuje się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Można to zrobić:

  • osobiście w Urzędzie Gminy,
  • przez pełnomocnika,
  • listownie (z notarialnym poświadczeniem podpisu),
  • elektronicznie - przy użyciu poświadczonego certyfikatem podpisu elektronicznego.

W ciągu trzech dni od złożenia wniosku Urząd Gminy ma obowiązek dostarczenia zawartych w nim informacji do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać dotychczasowej działalności gospodarczej (także na umowę zlecenie czy umowę o dzieło), może za to przyjmować należności za zobowiązania, powstałe przed datą złożenia wniosku, odsprzedać wyposażenie firmy, uczestniczyć w postępowaniach sądowych i podlegać kontroli skarbowej. Jeśli uzyskuje przychody (choćby poprzez sprzedaż środków trwałych), w mocy pozostaje obowiązek składania deklaracji VAT.

Warto przypomnieć, że zawieszenie może być dokonane na minimalnie jeden, a maksymalnie 24 miesiące. Przed upływem tego okresu należy złożyć pismo o wznowieniu działalności na analogicznym formularzu CEIDG-1 - w przeciwnym razie przedsiębiorca zostanie wykreślony z urzędu. Polskie prawodawstwo nie przewiduje prolongaty zawieszenia. Jedynym wyjściem jest wznowienie działalności, a następnie ponowne jej zawieszenie w sposób identyczny jak opisany powyżej, o ile przedsiębiorca w dalszym ciągu spełnia niezbędne warunki.

Doraźne ulgi podatkowe i związane z płatnościami składek ubezpieczeniowych przy braku spodziewanych wpływów są kuszącą alternatywą dla przedsiębiorców, którzy chcąc przeczekać "gorsze czasy" ,nie muszą jednocześnie rezygnować z dotychczasowej działalności gospodarczej.