Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent przysługuje pracownikom, którzy po wypowiedzeniu umowy o pracę lub wygaśnięciu stosunku pracy nie wykorzystali w całości należnego urlopu wypoczynkowego.

Prawo do ekwiwalentu reguluje art. 171 § 1 Kodeksu pracy. Z jego wypłaty pracodawca zwolniony jest wówczas, gdy strony umowy o pracę zdecydują o wykorzystaniu urlopu podczas pozostawania pracownika w stosunku pracy.

Pierwszą sprawą jest obliczenie właściwego dla danego roku współczynnika urlopowego. Zasady obliczenia reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku (Dz. U. 2009 nr174 poz. 1353). Należy od liczby dni kalendarzowych w danym roku odjąć łączną liczbę sobót, niedziel i świąt, a otrzymany wynik podzielić przez ilość miesięcy.

W 2015 roku współczynnik urlopowy wynosi:

[365 - (48 sobót + 52 niedziele + 13 dni świątecznych)] :12 = 252:12 = 21.

Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pacy współczynnik ten należy podzielić przez rodzaj etatu i tak:

- dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,52

- dla pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu - 7,0

- dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu - 10,50

- dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,75

Znając wartość współczynnika, obliczyć można przysługujący ekwiwalent za każdy dzień urlopu. Przykładowy pracownik zarabiający 4000 PLN brutto przed wygaśnięciem stosunku pracy nie zdążył wykorzystać 7 dniu urlopu wypoczynkowego za rok 2015.

Podstawę ekwiwalentu dzielimy przez współczynnik urlopowy:

4000 : 21 = 190,47 PLN brutto za każdy dzień urlopu.

Do wypłaty pozostaje więc:

190,47 x 7 (dni urlopowych) = 1333,29 PLN brutto

Pamiętać należy, by obliczając ekwiwalent pieniężny pracownika, który otrzymywał do wynagrodzenia zasadniczego inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, m.in. premie czy prowizje za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. prowizja za wyniki za miesiąc maj), wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone pracownikowi w średniej wysokości w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.


Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w ekwiwalencie urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premia kwartalna), wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.