Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Jak sporządzić umowę darowizny?

Jak sporządzić umowę darowizny?

Jak sporządzić umowę darowizny?

Umowa darowizny to forma umowy cywilnej, na mocy której darczyńca przysparza korzyści obdarowanemu. Jej przedmiotem mogą być prawa majątkowe, własności bądź inne, o ile przedstawiają korzyść dla obu stron.

Po określeniu daty i miejsca zawarcia umowy należy podać dane personalne darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwiska, adresy, numery i serie dowodów osobistych). Dalej następuje opis przedmiotu umowy. Powinien być on jak najbardziej precyzyjny i wyczerpujący - w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, rocznik, numery seryjne; przy nieruchomościach - numery księgi wieczystej oraz dane adresowe. Strony ustalają wartość przedmiotu, podając kwotę numerycznie i słownie, a darczyńca deklaruje, że stanowi on jego wyłączną własność, nie ciążą na nim prawa osób trzecich ani inne zabezpieczenia. W kolejnym punkcie darczyńca oświadcza wolę przekazania przedmiotu umowy, a obdarowany wolę jego przejęcia. Strony powinny ustalić i określić, kto ponosił będzie wszelkie koszta związane z zawarciem umowy (opłaty notarialne, obowiązujące podatki, itp.).

Teoretycznie akt darowizny powinien zostać sporządzony w formie notarialnej pod rygorem nieważności, jednak praktycznie i prawnie wymóg ten dotyczy tylko nieruchomości, gdyż darowizna staje się ważna w momencie spełnienia obiecanego świadczenia.

Umowa darowizny może opisywać nie tylko fizyczne przekazanie jakiejś własności czy kwoty, ale być np. umorzeniem długu bądź ustanowieniem praw majątkowych - ważne, by istniał związek między przychodem obdarowanego a uszczupleniem zasobów darczyńcy.

Choć pozornie wywołująca zobowiązanie jednostronne, umowa darowizny - jak każda inna - powinna być sygnowana solidarnie przez wszystkich zainteresowanych.