Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop na żądanie?

Komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop na żądanie?

Komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie jako część urlopu wypoczynkowego jest jednym z przywilejów pracowniczych. Przysługuje w wymiarze czterech dni w roku kalendarzowym.

Artykuł 167. punkt 2. Kodeksu Pracy stanowi: "Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia". Kodeks nie precyzuje formy, w jakiej zgłoszenie ma być przedłożone. Dopuszczalna jest więc forma pisemna, ustna, elektroniczna, telefoniczna.  Konieczne jest zadeklarowanie urlopu najpóźniej przed rozpoczęciem pracy - może to być nawet tego samego dnia. Niedopuszczalne jest natomiast zgłoszenie w trakcie trwania pracy, gdyż pracodawca nie ma wówczas możliwości przeorganizowania firmy pod kątem nieobsadzonego stanowiska.

Pracownik sam decyduje, w jakim wymiarze chce wykorzystać przysługujący mu urlop na żądanie. Może to być jeden dzień, dwa, a nawet wszystkie cztery pod rząd. Nie musi też w żaden sposób motywować swojej prośby - wystarczy, że przy zgłoszeniu podkreśli, że chodzi mu o ten konkretny rodzaj przysługujących dni wolnych.

Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu pod warunkiem innym, niż nieodzowna i umotywowana konieczność obecności pracownika danego dnia. Brak ważnego powodu, dla którego została podjęta decyzja odmowna, może być traktowany jako pogwałcenie prawa pracowniczego i karany grzywną do 30 tysięcy złotych. Z drugiej strony, choć teoretycznie o wykorzystaniu urlopu decyduje sam zainteresowany, to jednak zgoda pracodawcy jest nieodzowna, inaczej absencja może zostać uznana za nieusprawiedliwioną i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jak we wszystkich przepisach prawnych, także i tu obowiązuje zasada "złotego środka" i zrozumienia ducha artykułu - urlop na żądanie jest przywilejem i jako taki powinien być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli w nagłych, losowych przypadkach.