Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo administracyjne  »  Jak przygotować wniosek o zameldowanie?

Jak przygotować wniosek o zameldowanie?

Jak przygotować wniosek o zameldowanie?

Złożenie wniosku o zameldowanie na okres czasowy bądź stały odbywa się w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich właściwej dla danej dzielnicy.

Do przeprowadzenia czynności meldunkowych niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszenia pobytu (stałego lub tymczasowego, dostępny w każdej Delegaturze lub możliwy do pobrania drogą elektroniczną),
  • dowód osobisty (w przypadku osób niepełnoletnich - skrócony odpis aktu urodzenia, a w przypadku cudzoziemców - paszport),
  • oryginały dokumentów, poświadczających tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa administracyjna, wypis z księgi wieczystej bądź orzeczenie sądu),
  • w przypadku osób powracających z zagranicy - ważny polski paszport lub zaświadczenie o polskim obywatelstwie,
  • jeśli zameldowanie odbywa się za pośrednictwem pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa oraz dowód osobisty lub inny dokument pozwalający potwierdzić tożsamość,
  • przy meldunku na pobyt stały - zaświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. Nie jest niezbędne, jeśli czynności wymeldowania dokonuje się jednocześnie na drugiej części formularza zgłoszeniowego do meldunku na pobyt stały lub tymczasowy.

Czynności meldunkowe są bezpłatne, jedynie przy przeprowadzaniu ich za pomocą pełnomocnika pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych, jednocześnie pełnomocnictwa udzielane współmałżonkowi, krewnym wstępnym i zstępnym oraz rodzeństwu pozbawione są opłat.

Realizacja czynności meldunkowych odbywa się w dniu zgłoszenia, przy posiadaniu odpowiedniego kompletu dokumentów.