Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Pracownicy tymczasowi - warunki zatrudnienia

Pracownicy tymczasowi - warunki zatrudnienia

Pracownicy tymczasowi - warunki zatrudnienia

W dobie ustawicznych zmian społeczno-ekonomicznych, elastyczne formy zatrudnienia cieszą się coraz większą popularnością, umożliwiając pracodawcom organizowanie zespołu adekwatnie do potrzeb.

Definicja pracownika tymczasowego opisana jest w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku. Zgodnie z nią pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Sama zaś praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż wskazany w ustawie zadań o charakterze sezonowym, doraźnym, okresowym lub których terminowe wykonanie przez zatrudnionych pracowników nie byłoby możliwe lub też których wykonanie należy do nieobecnego pracownika, zatrudnionego przez pracodawcę.

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas niezbędny do wykonania przedstawionych zobowiązań.

Uprzednio pracodawca musi uzgodnić z agencją następujące punkty:

 • rodzaj powierzonej pracy,
 • wymagania kwalifikacyjne,
 • przewidywany okres wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • miejsce wykonywanych zleceń,
 • wynagrodzenie pracownika tymczasowego,
 • warunki wykonywania pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Pisemna umowa zawarta między agencją a pracobiorcą powinna określać strony umowy, rodzaj umowy oraz datę jej zawarcia, wskazywać pracodawcę, okres wykonywanej pracy oraz warunki zatrudnienia, z włączeniem wynagrodzenia oraz sposobu i terminu jego wypłacania. Takie umowy mają trzydniowy okres wypowiedzenia (gdy są zawarte na okres do dwóch tygodni) lub wypowiedzenie tygodniowe (przy umowie przekraczającej dwa tygodnie).

Pracownik tymczasowy ma niezbywalne prawo do:

 • równego traktowania w zakresie warunków pracy,
 • dostępu do podnoszących kwalifikacje szkoleń, jeśli wykonuje pracę dłużej niż 6 tygodni,
 • urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc,
 • korzystania ze świadczeń socjalnych pracodawcy,
 • odszkodowania w przypadku złamania reguły równego traktowania.

Do jego obowiązków zaś należą:

 • rzetelne wypełnianie zleconych zadań oraz wykonywanie poleceń przełożonych, jeśli nie stoją one w sprzeczności z prawem pracy,
 • przestrzeganie czasu, regulaminu i ustalonego w zakładzie porządku,
 • dbałość o zachowanie obowiązujących zasad współżycia społecznego,
 • zachowanie tajemnicy, troska o powierzone mienie.

Za szkody materialne spowodowane przez pracownika tymczasowego odpowiedzialność ponosi zatrudniająca go agencja pracy, która może jednak dochodzić swoich roszczeń z tytułu odszkodowania.

Praca tymczasowa to coraz popularniejsza forma zatrudnienia - z jednej strony gwarantuje pracodawcy możliwość dobierania zespołu pod kątem bieżących potrzeb, z drugiej zaś zapewnia pracownikom podstawowe prawa socjalne i gwarancję równego traktowania, umożliwiając im jednocześnie podnoszenie swoich kompetencji, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.