Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Jak policzyć zaległy urlop?

Jak policzyć zaległy urlop?

Jak policzyć zaległy urlop?

Każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy o pracę, przysługuje urlop wypoczynkowy. Niewykorzystany urlop wiąże się z obowiązkiem wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego.

Ile urlopu nam przysługuje?

Kodeks Pracy przewiduje 20 dni urlopu wypoczynkowego dla osób, które pracują poniżej 10 lat, oraz 26 dni dla osób, które pracują minimum 10 lat. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że do stażu pracy zalicza się również okresy nauki. Ponadto staż pracy w poszczególnych firmach sumuje się. 


Co gdy nie wykorzystamy urlopu?

Za niewykorzystany w określonym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Kwestię tę regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (z 8.01.1997). Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego, należy zsumować miesięczne wynagrodzenia z określonego roku, a następnie podzielić je przez  obowiązujący współczynnik. Tak uzyskaną sumę należy następnie podzielić przez dobową normę pracy pracownika, dla którego dokonujemy wyliczeń. Ten wynik musimy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu, których pracownik nie wykorzystał. 


Jaki współczynnik obowiązuje?

Co roku podawany jest nowy współczynnik. Współczynnik ten jest różnicą sumy wszystkich dni w roku, niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy. Uzyskaną różnicę następnie należy podzielić na 12. 


Jak to wygląda w praktyce?

Aby obliczyć ekwiwalent, który przysługuje nam za niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop, musimy w pierwszej kolejności obliczyć wysokość wynagrodzenia przysługującego nam za 1 dzień pracy, biorąc pod uwagę współczynnik zależny od ilości dni roboczych. Następnie obliczoną sumę wynagrodzenia za jeden dzień musimy podzielić na 8 godzin, a sumę pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, którego nie wykorzystaliśmy. Pracodawca ma obowiązek nam wypłacić w ten sposób wyliczony ekwiwalent.