Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo karne  »  Co grozi za naruszenie praw autorskich?

Co grozi za naruszenie praw autorskich?

Co grozi za naruszenie praw autorskich?

Prawa autorskie są częścią praw osobistych i podlegają ochronie. Ich naruszenie może pociągać za sobą nie tylko sankcje cywilne, z którymi w praktyce kancelarie mają do czynienia najczęściej, ale również odpowiedzialność karną.

Prawa autorskie są jednym z tych zagadnień, które wywołują kontrowersje i dają szerokie pole do dyskusji. Z jednej strony zrozumiałe są oczekiwania artystów, rzemieślników i producentów co do tego, że nikt poza nimi samymi nie będzie czerpał korzyści majątkowych czy prestiżowych z wytworów ich własnej pracy (przynajmniej w zakresie, w jakim korzyści te wynikają z posiadania praw autorskich). Z drugiej jednak strony w rozkwitającej obecnie kulturze patchworku, polegającej na wykorzystywaniu fragmentów innych dzieł do stworzenia własnego utworu, kwestia plagiatu jest nader problematyczna. Nie będziemy się tu jednak skupiać na kontrowersjach, które narosły wokół tego tematu. Ograniczymy się jedynie do ukazania konsekwencji naruszenia praw autorskich.

 

Czym jest naruszenie praw autorskich?

Naruszenie praw autorskich można zdefiniować jako wykorzystanie czyjegoś utworu poza zakresem dozwolonego użytku. Granice dozwolonego użytku mogą być mniej lub bardziej ograniczone, w zależności od tego, czy posiadamy licencję lub prawa upoważniające do korzystania z utworu w określony sposób. Jeśli np. będziemy drukować i rozpowszechniać pocztówki ze zdjęciem objętym prawami autorskimi, nie uzyskawszy od jego autora zgody, możemy ponieść za to odpowiedzialność karną.

 

Sankcje karne

Naruszenie praw autorskich pociąga za sobą sankcje cywilne lub karne. W przypadku tych pierwszych właściciel praw autorskich może domagać się od osoby, która je naruszyła:

  • zaniechania naruszenia,

  • usunięcia skutków naruszenia,

  • naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Niektóre jednak sytuacje, kiedy to naruszenie praw autorskich staje się przestępstwem, skutkują poniesieniem odpowiedzialności karnej. Grzywna nie jest tu jedyną możliwą opcją – w grę wchodzi również ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności do lat 2. Odpowiedzialność karna ciąży nie tylko na osobach, które dopuściły się plagiatu (czyli przywłaszczyły sobie autorstwo danego utworu). Przestępstwem jest również nieuprawnione rozpowszechnianie utworu bądź utrwalenie utworu w celu rozpowszechnienia.